Toronto - University of Toronto Scarborough

IELTS Fee: $290 + tax

University of Toronto Scarborough
Instructional Centre (IC)

1095 Military Trail
Scarborough, ON M1C 1A4

 

 

 

2018 Test Dates

University of Toronto
Scarborough
October 13
October 27
November 10
December 1
December 15